สัญญาว่าจ้างดีไซต์เว็บไซต์ (ฉบับภาษาไทย)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น อัปเดทล่าสุดวันที่ 01/01/2018 ณ. ดัลลัส เท็กซัส

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้

 

ส่วนที่1: สิทธิ-หน้าที่ของคู่สัญญา

ข้อ 1 ระยะเวลาในการทำWebsite จะแบ่งออกเป็น 5 ระยะ อันได้แก่

ระยะที่ 1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดทำWebsite และทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลง

ระยะที่ 2 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องตกลงส่งมอบรูปภาพและข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการทำWebsite ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการเริ่มดำเนินการ ซึ่งหากผู้ว่าจ้างส่งมอบล่าช้า จะมีผลทำให้เกิดความล่าช้าในการทำ Website ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้

ระยะที่ 3 เมื่อได้รับรูปภาพและข้อมูลครบถ้วน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบหน้าแรกของ Website เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการออกแบบหน้าแรกนี้ภายในระยะเวลา 20 วัน หลังจากผู้รับจ้างได้รับรูปภาพและข้อมูลครบ 100% จากผู้ว่าจ้าง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างกำหนด (ในกรณีที่มีมากกว่า 1 โปรเจท หากผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างได้ทำโปรเจทอื่นๆก่อนทำเว็บไซต์ ผู้ว่าจ้างจะต้องยอมรับเงื่อนไขว่าเว็บไซต์จะต้องล่าช้าลงเนื่องจากผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานโปรเจทอื่นให้ผู้ว่าจ้างก่อน)

ระยะที่ 4 เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงยอมรับงานในระยะที่ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการออกแบบส่วนที่เหลือของ Website ภายในระยะเวลา 15 วัน

ระยะที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างได้ออกแบบทุกหน้าของWebsite เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องสื่อสารกับผู้รับจ้างอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการแก้ไข (หากมี)ซึ่งผู้ว่าจ้าง มีสิทธิในการแก้ไข ได้ไม่เกินสองครั้ง

ส่วนที่ 2:รายละเอียดการชำระเงิน

ข้อ 1 การชำระเงินจะแบ่งออกเป็นสองงวดโดยเมื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเงื่อนไขในการจัดจ้างและมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะทำการออกแบบWebsiteตามรายละเอียดในส่วนที่ 1ระยะที่ 3 ในงวดที่ 1ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินค่าว่าจ้างทั้งหมดภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยอมรับหน้าแรกของการออกแบบ Website และเมื่อผู้รับจ้างทำงานจบระยะที่ 5 แล้ว ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดแก่ผู้รับจ้างภายในวันที่ที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างจะต้องทำการจ่ายเงินงวดที่ 1ให้แก่ผู้รับจ้างในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ว่าจ้างไม่ดำเนินการจ่ายเงินหลังจากผู้รับจ้างทำงานในระยะที่ 3 เสร็จในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะเลื่อนวันเริ่มระยะเวลาดำเนินการส่วนที่เหลือ ออกไปเป็นจำนวนวันเท่ากับวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการจัดทำ Website ทั้งหมดเลื่อนออกไป ทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่มีส่วนรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายในการซื้อภาพ ข้อความ หรือ วีดีทัศน์ลิขสิทธิ์ จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะทำการแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการจัดซื้อ

ส่วนที่ 3: รายละเอียดของ Website รวมถึงการดูแลรักษา

ข้อ 1 Domain และ Hosting จะมีอายุตามรอบสัญญา 1 ปีหลังวันแรกที่ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนของ Hosting หาก Domain หรือ Hosting หมดอายุ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าใช้จ่ายกับทางบริษัท Hosting ก่อนวันหมดอายุสัญญาโดยตรงซึ่งอัตราค่าบริการในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัท Hosting ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด (ในกรณีนี้ทางผู้ว่าจ้างได้ใช้บริการ Hosting กับบริษัท Wix.com) หากผู้วาจ้างไม่ทำการชำระค่าใช้จ่ายในการต่อ Domain หรือ Hosting ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบหาก Website ไม่สามารถใช้ได้ต่อไป

ข้อ 2 ผู้ว่าจ้างได้ยอมรับเงื่อนไขที่จะให้ผู้รับจ้างได้ทำการดูแล Backup Original Website โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละ $95 ซึ่งผู้รับจ้างจะอัฟเดทข้อมูลและไฟล์ภาพที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีให้ฟรี ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ส่งไฟล์ภาพและข้อมูลที่ต้องการให้กับผู้รับจ้าง อีกทั้งยังรวมถึงหากผู้ว่าจ้างใด้ทำการแก้ไขหรืออัฟเดทข้อมูลเองผิดพลาด ผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขเว็บไซต์ให้ฟรีด้วย

ข้อ 3 หากผู้ว่าจ้าง ไม่ตกลงเสียค่าบริการให้ผู้รับจ้าง Backup Website ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในทุกๆกรณี หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเว็บไซต์หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ให้ข้อมูล backend hosting ทั้งหมดกับผู้ว่าจ้างแล้ว และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการ update ข้อมูลในเว็บไซต์ จะต้องเสียค่าบริการครั้งละ $49 and up (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการ update ข้อมูลด้วย)

ส่วนที่ 4: ลิขสิทธิ์ Website

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในลิขสิทธิ์ของ Website ที่จัดทำขึ้นทั้งหมด

ข้อ 2 หากมีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Website ภายหลังการรับมอบงานสำเร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้น การเซ็นสัญญานี้ถือเป็นการตกลงยอมรับไฟล์ภาพและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์ ณ.เวลาที่เซ็นรับมอบเว็บ ฉะนั้นผู้ว่าจ้างควรที่จะตรวจสอบทุกอย่าง อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลังก่อนเซ็นสัญญาฉบับนี้

ส่วนที่ 5: การปกป้องสิทธิประโยชน์ของคู่สัญญา

ข้อ 1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินไม่ตรงกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิในการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15/ ปี โดยคิดเป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่จ่ายเงินล่าช้าจริง

ข้อ 2 หากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาเข้าใจความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือถือไว้เป็นหลักฐาน